کارکنان حوزه معاونت آموزشی

مدیر آموزش آقای علی نوری
رئیس دایره امتحانات آقای دهقان پور
رئیس اداره برنامه ریزی خانم محتشمی
کارشناس امتحانات
خانم کریمی
کارشناس آموزش خانم توسلی
کارشناس خدمات آموزشی خانم سعیدی
کارشناسان کارگزینی هیات علمی خانم فرجی - خانم صداقت