خدمات آموزشی

مسئول خدمات آموزشی: خانم سعیدی

تلفن مستقیم: ۴۲۴۳۳۳۰۴

تلفن دانشگاه: ۹-۴۲۴۳۳۳۴۲-۰۸۶

تلفن داخلی: ۵۳۸
تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

شرح وظایف:

. ثبت نام اولیه دانشجویان جدیدالورود جهت احرازهویت، بررسی مدرک وسندپذیرش

· اسکن واصلاح مغایرت شناسنامه ای دانشجویان باسندپذیرش

· اسکن عکس دانشجویان

· بررسی اولیه پرنده های ارسالی به شورای آموزشی

دسته بندی وتایپ موارد ارسالی بعد از شورا وارسال به آموزش

· کنترل موارد شورایی ارسالی از سایت مرکزی

· تنظیم نامه وتکمیل پرونده های آموزشی که نیاز به مکاتبه با سازمان و منطقه دارند

· تهیه گزارش سه ماهه از عملکرد شورا و ارسال به سازمان مرکزی

· مکاتبات اولیه اتباع باسازمان جهت صدورمجوز ثبت نام وپی گیری ومکاتبات جهت اخذ روادید وکنترل تاریخ روادید

· اختصاص شماره دانشجویی به دانشجویان انتقالی ومهمان وثبت مشخصات کامل