اداره برنامه ریزی آموزش

مسئول: خانم محتشمی

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت
شماره مستقیم: ۴۲۴۳۳۳۲۴

شماره داخلی: ۵۶۳

شرح وظایف:

۱ -بررسی ابلاغ اساتید و رفع نواقص احتمالی

۲- تکثیر لیست حضورو غیاب و ارسال به دانشکده ها

۳- ارسال پیامک عدم تشکیل کلاس

۴- تهیه گزارش کارکرد اساتید (حق التدریس) و ارسال به امورمالی

۵- ارسال لیست دروس مشترک با سما و هماهنگی های لازم

۶- تهیه فایل ارائه دروس و ارسال به مدیران گروه

۷- آماده سازی تقویم آموزشی و برنامه امتحانات و ارسال به دانشکده و مدیران گروه

۸-پ یگیری در خصوص تهیه نرم افزارجهت مکانیزاسیون امور آموزشی دانشگاه

۹- کنترل موظفی اساتید هیئت علمی و رعایت سقف واحد تدریس

۱۰- استخراج لیست دانشجویان برتر هر سال تحصیلی

۱۱- هماهنگی و ارائه دروس عمومی، تربیت بدنی، فارسی، زبان و برنامه ریزی آنها