کارگزینی هیئت علمی

رییس اداره:

تحصیلات: 


کارشناس اداره: خانم فرجی -

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی